Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony internetowej
www.fungilitic.com

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
  internetowej www.fungilitic.com jest Danuta Czernomysy-Furowicz wykonujący/a
  działalność gospodarczą pod firmą Adiumentum wpisaną do Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
  ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności:
  Suliborek 10, 73-210 Recz, adres do doręczeń: Suliborek 10, 73-210 Recz, NIP:
  8511688912, REGON: 810922095, adres poczty elektronicznej (e-mail):
  adiumentumaf@gmail.com, zwany/a dalej „Administratorem”.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej
  są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10
  maja 2018 r.
 4. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 5. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane
  osobowe za pośrednictwem strony www.fungilitic.com w przypadku:
  a. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe
  są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie
  usprawiedliwiony interes Administratora.
 6. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza
  następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  a. Imię i nazwisko,
  b. Data urodzenia,
  c. Adres (zamieszkania),
  d. Adres e-mail,
  e. Numer telefonu,
  f. NIP
 7. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników
  przechowywane są przez Administratora:

a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez
okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – trzy lata.
b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż
zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić
Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – trzy lata.

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe
  informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub
  zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas
  dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje
  o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach,
  podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności
  jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający
  na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
  poprawie funkcjonalności tych usług.
 3. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie
  profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
  RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu
  podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji,
  zachowań i postaw.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
  których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem,
  b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
  dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
  przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację
  osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
  przetwarzania.
 6. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
 7. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
  Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym
  przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych
  i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów
  przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają
  cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 8. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego (EOG).
 9. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  a. Dostęp do danych – art. 15 RODO
  b. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  c. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  d. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  e. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  f. Sprzeciw – art. 21 RODO
  g. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną
  wiadomość e-mail na adres: adiumentumaf@gmail.com.
 13. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym
  z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia
  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli
  jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań –
  Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu
  kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od
  otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 14. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
  RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.